Ochrana osobních údajů


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je FinAZ s. r. o., se sídlem Generála Píky 549/4, 160 00 Praha 6, IČ 27251560. Jako správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a souvisejících služeb

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro úkony směřují k uzavření smlouvy na vaši žádost, a tedy jsou nezbytné pro poskytnutí našich služeb finančního poradenství a zprostředkování.

Plnění zákonných povinností

Jako poskytovatel služeb finančního zprostředkování a poradenství musíme plnit některé zákonné povinnosti, při nichž zpracováváme vaše osobní údaje.

Jedná se zejména o oznamovací povinnost vůči orgánům dohledu (např. ČNB), archivační povinnosti či povinnosti dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

Udělení souhlasu

Vámi udělený souhlas využíváme ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání nabídky našich produktů a služeb nebo marketingu. 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje našich klientů pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména:

  • Kontaktní a identifikační údaje: jméno, datum a místo narození, rodné číslo, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, státní příslušnost, u podnikajících fyzických osob IČO, adresa sídla, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení.
  • Údaje o poskytnutých produktech: druh a specifikace uzavřené smlouvy, objem poskytnutých produktů a jejich cena.
  • Osobní údaje vzniklé při komunikaci s námi ať už komunikace písemné či osobní, např. záznamy z jednání s vámi.
  • Údaje získané z finanční analýzy: údaje o vašich volných peněžních prostředcích, potřebách zabezpečení a potřebách spoření k dosažení vámi stanovených cílů apod.

ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme  prostřednictvím našich finančních poradců, kteří je získávají přímo od vás  během poskytování finančního poradenství.  

Vaše osobní údaje dále zpracovávají naši zaměstnanci v rámci výkonu jejich pracovních povinností, vždy však pouze v rozsahu nezbytně nutném a při zajištění maximálních bezpečnostních opatření a dodržování předpisů.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje získat z marketingových akcí, veletrhů nebo z veřejně dostupných zdrojů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely poskytování poradenských služeb a plnění uzavřených smluv týkajících se finančního produktu, předáváme vaše osobní údaje subjektům, jejichž produkt jste se naším prostřednictvím rozhodli sjednat. Tyto subjekty pak vystupují jako samostatní správci osobních údajů.

V rámci plnění zákonných povinností jsme oprávněni nebo povinni, tedy bez vašeho souhlasu, předat vaše osobní údaje orgánům dohledu či jiným orgánům veřejné moci v souvislosti s plněním zákonných povinností.

 LHŮTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování nebo,  než udělený souhlas odvoláte. 

Pro marketingové a obchodní účely vaše osobní údaje evidujeme po dobu 10 let nebo po dobu trvání vámi uděleného souhlasu. 


Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vaší vůle.

Odvolání souhlasu by mělo obsahovat alespoň vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození a popis toho, jaký konkrétní souhlas odvoláváte.

Svůj souhlas můžete odvolat elektronicky na adrese info@finaz.cz.